Infobord

OCMW Zottegem – Kinderbegeleider

formulier kandidatuurstelling

[progress percent=”10″ label=”Selectieprocedure kinderbegeleider : afsluitdatum 25 april 2016″ icon_type=”fontawesome” fontawesome_icon=”none” entypo_icon=”none” bar_custom_color=”#81d742″]
Informatie over de functie en over de lopende selectieprocedure.

Kinderbegeleider

contractueel, C-niveau, weddenschaal C1-C3

Functiebeschrijving

Empty section. Edit page to add content here.
Situering van de functie

 • Hoofddoel van de functieBijdragen aan een kwaliteitsvolle kinderopvang.Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

   

   

  1. Aanbieden van een vrijetijdsaanbod, rekening houdend met ontwikkeling
  • Gedurende de opvang meespelen, speelprikkels aanbieden, activiteiten organiseren
  • Spel en activiteiten begeleiden

   

   

  1. Samenwerken met en vertrouwen uitbouwen met ouders
  • Onthalen en vetrouwen geven aan ouders.
  • Maken van duidelijke afspraken met ouders
  • Contacten met ouders bij het brengen en het afhalen van de kinderen
  • Feedback vragen aan ouders over de opvang.

   

  1. Bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid van kinderen, met aandacht voor diversiteit
  • Onthaal van kinderen verzorgen
  • Zorg dragen voor fysische en psychische veiligheid van kinderen.
  • Zorgen voor een sfeer van positieve groepsrelaties.
  • Zorgen voor respectvolle omgang van kinderen met mekaar en volwassenen.
  • Kinderen verzorgen (voeding en toilethandelingen)

   

  1. Zorg dragen voor de psychische en fysieke veiligheid van kinderen
  • Adequaat optreden bij gevaarsituaties
  • Aandacht hebben voor de bescherming en de veiligheid van kinderen, andere medewerkers en zichzelf
  • Begeleiden van de kinderen bij een uitstap
  • Waken over de veiligheid van het aangeboden speelgoed
  • Waken over de veiligheid van de speelruimte zowel binnen als buiten
  • Toezicht uitvoeren

   

   

  1. Meewerken aan de samenwerking, uitbouw van de dienst/dienstverlening
  • Actief meewerken aan planning en voorbereiding van de algemene werking
  • Actieve betrokkenheid binnen het Steunpunt Opvoedingsondersteuning Zottegem
  • Administratief meewerken aan de voorbereiding van de werkgroepen en de teamvergaderingen
  • Belangrijke informatie correct uitwisselen/overbrengen aan collega’s en coördinatie met betrekking tot het opvanggebeuren
  • Actieve deelname aan werkgroepen en werkvergaderingen
  • Actief meewerken aan de uitbouw van de speelotheek
  • Kunnen begeleiden van de stagiairs kinderbegeleiders en opvoeders op stage in de buitenschoolse kinderopvang.

   

  1. Uitvoeren van registratie/administratie/rapportage
  • Correct registreren van de aanwezigheden
  • Diverse administratieve taken uitvoeren in overleg met de leidinggevende
  • Stimuleren en observeren van de psycho-motorische ontwikkeling van het kind
  • Alert zijn over de algemene gezondheidstoestand van het kind
  • Opsporen van indicatoren van psychische en/of fysische verwaarlozing en onmiddellijk signaleren aan coördinator – diensthoofd

   

   

  1. Uitvoeren van logistieke taken
  • Inspraak en participatie van de kinderen in de opvang bevorderen
  • Inspraak en participatie van de ouders in de opvang bevorderen
  • Sporadisch of gedurende de activiteiten maaltijden ( vieruurtje-broodmaaltijd) bereiden en/of opdienen
  • Dagelijks instaan voor onderhoud van de eigen locatie
  • Helpen bij creatieve inrichting van de locatie
  • Op een verantwoorde wijze boodschappen bestellen en/of aankopen uitvoeren

   

   

   

   

   

  Functieprofiel

  • Zie competentieprofiel bepaald door Kind & Gezin

   

   

  1° kunnen aanbieden van een gevarieerde vrije tijd aan kinderen, zowel individuele kinderen als een groep kinderen;

  2° kunnen zorgen voor de kinderen, bijdragen aan hun ontwikkeling, en hun welbevinden en

  betrokkenheid kunnen stimuleren;

  3° kunnen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding;

  4° kunnen samenwerken met externen in functie van een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;

  5° kunnen samenwerken met collega’s en verantwoordelijke;

  6° kunnen reflecteren over het pedagogische handelen en op basis van die reflectie het handelen kunnen verbeteren;

  7° kunnen omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen en collega’s.

   

   

   

   

  Functievereisten

Diplomavoorwaarden en kwalificatievereisten

   1. 1° een diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, dat betrekking heeft op een examenprogramma van de studierichting Personenzorg, specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting Kinderverzorging van het voltijds secundair onderwijs;2° van het secundair volwassenenonderwijs:
    1. a) een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider kinderopvang;
    2. b) een certificaat begeleider buitenschoolse kinderopvang;
    3. c) een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg;

    3° van het secundair beroepsonderwijs:

    1. a) een diploma van het derde jaar van de derde graad van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider in Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang;
    2. b) een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
    3. c) een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van de studierichting Kinderverzorging;
    4. d) een brevet van het zesde leerjaar van de studierichting Kinderverzorging;
    5. e) een diploma van het derde jaar van de vierde graad van de studierichting Verpleegkunde;
    6. f) een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde graad van een naamloos jaar, als bij het diploma een door de verificateur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd;

    4° van het secundair technisch onderwijs:

    1. a) een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de volgende richtingen: Sociale en Technische Wetenschappen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Bijzondere Jeugdzorg, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Verpleegaspirant;
    2. b) een diploma van het secundair-na-secundair Internaatswerking of Leefgroepenwerking;
    3. c) een diploma van het derde jaar van de derde graad van de richtingen Internaatswerking of Leefgroepenwerking;

    5° van het deeltijds beroepssecundair onderwijs: een certificaat van de opleiding Begeleider in de Kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011;

    6° van het hoger beroepsonderwijs:

    1. a) een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de modules van de

    graduaatsopleiding Orthopedagogie, inclusief vrijstellingen, met vrucht zijn voltooid, ofwel dat het eerste en het tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, met vrucht zijn voltooid;

    1. b) een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de Specifieke Lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid;

    7° van het hoger onderwijs van een of meer cycli, van een bachelor of van een

    master;

    1. a) een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, van een van de volgende studierichtingen: Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs, Gezinswetenschappen Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie, Sociaal Werk, Sociale Readaptatiewetenschappen, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde of van een studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;
    2. b) een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
    3. c) een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus;

    8° bepaalde kwalificatiebewijzen die behaald zijn tot een bepaalde einddatum, namelijk:

    1. a) uitgereikt tot en met 31 augustus 2011: een eindstudiebewijs van de

    postgraduaatopleiding ‘Leidinggevende in Kinderopvang’, georganiseerd door de

    Arteveldehogeschool van Gent;

    1. b) uitgereikt tot en met 1 oktober 2015: een getuigschrift van de postgraduaatopleiding ‘Verantwoordelijke in Kinderopvang’, georganiseerd door de Karel de Grote-Hogeschool van Antwerpen;
    2. c) uitgereikt tot en met oktober 2016: een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, uitgereikt door een SYNTRA-centrum, een eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding Beheerder Particuliere Opvanginstelling, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen of een SYNTRA-centrum;
    3. d) uitgereikt in 1996 en 1997: een diploma van het tweejarige opleidings- en tewerkstellingsproject voor migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge kinderen, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten en Kind en Gezin;
    4. e) behaald vóór 1 september 2008: een attest van de achtdaagse cursus verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk in Kortrijk en een attest van de achtdaagse cursus dagopvang jonge kinderen, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, afdeling VLOD in Antwerpen;

    9° een kwalificatiebewijs dat, ten opzichte van de kwalificatiebewijzen, vermeld in punt 1° tot en met 7°, als gelijkwaardig erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, NARIC-Vlaanderen;

    10° een titel van beroepsbekwaamheid Begeleider Buitenschoolse Opvang als vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

    11° een attest van de opleiding Begeleider Buitenschoolse Opvang, gefinancierd door de VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie;

    12° een attest van de startopleiding Begeleider in de Buitenschoolse Opvang, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied personenzorg;

    13° een kwalificatiebewijs van de opleiding Educatief kinderwerker, uitgereikt door het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee.

    De startopleiding, vermeld in het eerste lid, 12°, bestaat uit de volgende vijf modules, die ook vermeld worden op het attest, uit de modulaire opleiding Kinderzorg/Begeleider in de Kinderopvang of de modulaire opleiding Begeleider Buitenschoolse Opvang:

    1° module Zorg in de kinderopvang 1;

    2° module Begeleiding van het schoolgaande kind 1;

    3° module Begeleiding van het schoolgaande kind 5;

    4° module Begeleiding van het schoolgaande kind 6;

    5° module Zorg in de kinderopvang 4 of 5.

    Art. 6. Het bewijs van een kwalificerend traject, vermeld in artikel 38, §2, 2°, van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, is:

    1° een inschrijvingsbewijs van maximaal drie jaar oud voor een opleiding die leidt tot het behalen van een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 5;

    2° een plan van aanpak in aanloop naar het behalen van een titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in artikel 5, eerste lid, 10°.

    Art. 7. Overeenkomstig artikel 38, §2, 2°, b), van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, geldt dat er per kinderbegeleider in een kwalificerend traject altijd een kinderbegeleider met een kwalificatiebewijs aanwezig is. Meer bepaald geldt dat er per kinderbegeleider in een kwalificerend traject een kinderbegeleider met een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 5, eerste lid, 1° tot en met 10°, van dit besluit, of een verantwoordelijke met een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 5, eerste lid, 6°, b), 7°, b) en c), 8°, a) en b), van dit besluit, aanwezig is.

    Andere voorwaarden:

– Beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.

[/vc_column_text][divider style=”thin” color=”#dd3333″]

 

Méér interesse ? Stel uw kandidatuur.

Voor méér informatie over de functie, kan u terecht via selectie@e-mensenwerk.be

We verwachten uw kandidatuur tegen 25 april 2016 aanstaande.

1/ Het invullen van het formulier kandidatuurstelling (klik hier voor het formulier)

2/Schriftelijk overmaken van uw kandidatuur (CV met begeleidend schrijven) via een gewone brief gericht aan: mens(en)werk – OCMW Zottegem – Aaigemdorp 8 – 9420 Erpe-Mere

[/vc_column_text][divider style=”thin” color=”#dd3333″]

Selectieprogramma - data en uren worden nog bekend gemaakt

Empty section. Edit page to add content here.
 1. Schriftelijk gedeelte (60 punten)
 • kennis en inzichten van de ontwikkeling van kinderen
 • kennis en inzichten van een aangepast vrijetijdsaanbod voor kinderen
 • gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. Daarbij worden een aantal competenties uit het competentieprofiel getest;

 

 

 1. Mondeling gedeelte (40 punten)
 • een gestructureerd interview om de overeenstemming van het competentieprofiel van de kandidaten met de specifieke vereisten van de functie, evenals hun motivatie en interesse voor het werkterrein, te evalueren.

 

 

Samenstelling selectiecommissie

De selectiecommissie zal bestaan uit volgende leden:

 • een deskundige wat betreft de functie van kinderbegeleider
 • een deskundige wat betreft het werkveld
 • een deskundige met betrekking tot personeelsselectie